Specialties

Summary

Ph? ki?n t? b?p Wellmax r?t da d?ng, m?i lo?i có ch?c nang và v? trí khác nhau. Trong quá trình thi?t k? t? b?p ph?i tính d?n ph? ki?n t? b?p d? ph?i h?p và t?o hình cho h?p lý. Ph? ki?n t? b?p chia thành 2 lo?i ph? ki?n t? b?p trên và t? b?p du?i.

Share