• + Follow
  • Phu kien tu bep Wellmax

    Phu kien tu bep

    HO CHI MINh, WA

Specialties

Summary

Ph? ki?n t? b?p Wellmax r?t da d?ng, m?i lo?i có ch?c nang và v? trí khác nhau. Trong quá trình thi?t k? t? b?p ph?i tính d?n ph? ki?n t? b?p d? ph?i h?p và t?o hình cho h?p lý. Ph? ki?n t? b?p chia thành 2 lo?i ph? ki?n t? b?p trên và t? b?p du?i.

Share