Microsoft
TIME Engineering & Microsoft Booth (2006)
TIME Engineering & Microsoft Booth (2006)
TIME Engineering & Microsoft Booth (2006)
TIME Engineering & Microsoft Booth (2006)
Exhibition Design - TIME Engineering & Microsoft
HafidzMoro Moro
HaFidz MoRo Kuala Lumpur, Malaysia