KITANO KiteSailingYacht
KITANO Kite Sailing Yacht - Diploma Project 2007
KITANO KiteSailingYacht
KITANO KiteSailingYacht
KITANO KiteSailingYacht
KITANO KiteSailingYacht
KITANO KiteSailingYacht
KITANO KiteSailingYacht
KITANO KiteSailingYacht
KITANO Kite Sailing Yacht
KITANO Kite Sailing Yacht
KITANO Kite Sailing Yacht
KITANO KiteSailingYacht
KITANO Kite Sailing Yacht - kite sailing yacht
KITANO KiteSailingYacht - 3d-printed Model
KITANO diploma exhibition - Model scale 1:30
Kitano model - Model scale 1.30
gLike
KITANO KiteSailingYacht
Available
Freelance, Full-time
Stefanie Krücke
Industrial Design | Yacht Design Hamburg, Germany