• About
  • Portfolio
  • Stream
Time Flies! - "Time Flies!" is by far the largest exhibit I built while at the MoS. The exhibit contains a guided activity so that the visitor can construct a particular strand of DNA, operate a micro-camera to observe fruit flies in a climate-controlled environment within the cabinetry, and view a video that explains the way human sleep is regulated. I was responsible for nearly every aspect of this exhibit: the cabinetry, the electronic controls, and the mechanical devices.
Taste Buds! - This display was a late addition to an exhibit that already existed. I designed this display to demonstrate how genetic variations in humans account for whether or not a particular person is sensitive to the molecule PTC. To see a detailed description, visit www.machinadesigns.com.
EarCam! - I built this exhibit to house a program by another designer. The purpose of this display is for visitors to measure their ears - of all things - with a camera located at the end of a mechanical arm, enter the data into the computer, and thereby compare their ears to others' ears. Seems silly, but this exhibit was very popular; it often got in excess of two hundred hits in a day.
  • o
Human Body Connection

I did several exhibits for the Human Body Connection at the Museum of Science, Boston. Alas, the entire exhibit is being disassembled so that a new multi-million-dollar exhibit can take its place. Here are a few examples of the work I did for the HBC.

Bill Rogers
Exhibits Designer, Technical Designer Baltimore, MD