Brezhnev - Leonid Ilych Brezhnev
Allo, Brezhnev? - Leonid Ilych Brezhnev
Mixed media on board, 2010
Allo, Brezhnev? - Leonid Ilych Brezhnev
Mixed media on board, 2010.
The Platform - Charcoal, chalk on paper
Chopper - Aerosol on canvas
Illustration
Dimitri Shimaniuk
Graphic Designer Tokyo, Japan