Ajit-Shevade - bCA Galleries releases list of Top 20 artists of the year 2010:

1° – Jivya Soma Mashe
2° – Ketaki Pimpalkhare
3° – Anjali Thakur
4° – Aniket Khupse
5° – Ajit Shevade
6° – Supriya Wadgaonkar
7° – Kazi Salahuddin Ahmed
8° – Ramchandra Kharatmal
9° – Mayura Deshpande
10° – Jenny Bhatt
11° – Sachin Shinde
12° – Tarun Ghosh
13° – Mahaveer Swami
14° – Sandeep Paradkar
15° – Ritesh Meshram
16° – Vishakha Apte
17° – Bilasendu Shil
18° – Halak Pandya
19° – Aaswad Tamboli
20° – Pratiksha Parulekar

Aniket-Khupse - bCA Galleries releases list of Top 20 artists of the year 2010:

1° – Jivya Soma Mashe
2° – Ketaki Pimpalkhare
3° – Anjali Thakur
4° – Aniket Khupse
5° – Ajit Shevade
6° – Supriya Wadgaonkar
7° – Kazi Salahuddin Ahmed
8° – Ramchandra Kharatmal
9° – Mayura Deshpande
10° – Jenny Bhatt
11° – Sachin Shinde
12° – Tarun Ghosh
13° – Mahaveer Swami
14° – Sandeep Paradkar
15° – Ritesh Meshram
16° – Vishakha Apte
17° – Bilasendu Shil
18° – Halak Pandya
19° – Aaswad Tamboli
20° – Pratiksha Parulekar

Anjali-Thakur - bCA Galleries releases list of Top 20 artists of the year 2010:

1° – Jivya Soma Mashe
2° – Ketaki Pimpalkhare
3° – Anjali Thakur
4° – Aniket Khupse
5° – Ajit Shevade
6° – Supriya Wadgaonkar
7° – Kazi Salahuddin Ahmed
8° – Ramchandra Kharatmal
9° – Mayura Deshpande
10° – Jenny Bhatt
11° – Sachin Shinde
12° – Tarun Ghosh
13° – Mahaveer Swami
14° – Sandeep Paradkar
15° – Ritesh Meshram
16° – Vishakha Apte
17° – Bilasendu Shil
18° – Halak Pandya
19° – Aaswad Tamboli
20° – Pratiksha Parulekar

JivayaSoma-Mashe - bCA Galleries releases list of Top 20 artists of the year 2010:

1° – Jivya Soma Mashe
2° – Ketaki Pimpalkhare
3° – Anjali Thakur
4° – Aniket Khupse
5° – Ajit Shevade
6° – Supriya Wadgaonkar
7° – Kazi Salahuddin Ahmed
8° – Ramchandra Kharatmal
9° – Mayura Deshpande
10° – Jenny Bhatt
11° – Sachin Shinde
12° – Tarun Ghosh
13° – Mahaveer Swami
14° – Sandeep Paradkar
15° – Ritesh Meshram
16° – Vishakha Apte
17° – Bilasendu Shil
18° – Halak Pandya
19° – Aaswad Tamboli
20° – Pratiksha Parulekar

Ketaki-Pimpalkhare - bCA Galleries releases list of Top 20 artists of the year 2010:

1° – Jivya Soma Mashe
2° – Ketaki Pimpalkhare
3° – Anjali Thakur
4° – Aniket Khupse
5° – Ajit Shevade
6° – Supriya Wadgaonkar
7° – Kazi Salahuddin Ahmed
8° – Ramchandra Kharatmal
9° – Mayura Deshpande
10° – Jenny Bhatt
11° – Sachin Shinde
12° – Tarun Ghosh
13° – Mahaveer Swami
14° – Sandeep Paradkar
15° – Ritesh Meshram
16° – Vishakha Apte
17° – Bilasendu Shil
18° – Halak Pandya
19° – Aaswad Tamboli
20° – Pratiksha Parulekar

bCA Galleries releases list of Top 20 artists of the year 2010
bCA Galleries
Contemporary Art Gallery Mumbai, India