Rhino 5 + Tsp 4 + Keyshot 6
Rhino 5 + Tsp 4 + Keyshot 6
modeling : Rhino 4
render : keyshot 2
mono wheel
finish concept Ferrari
mono wheel
consept car - consept car for dream to reality II exhabition
consept car - for dream to reality II exhabition
concept car - concept car for dream to reality II exhabition
concept jeep
concept jeep
concept jeep
concept audi
concept audi
consept architect
bedroom render
consept architect
villa
my work
Hesamodin Jeddi
rhino master mashhad, Iran