gLike
Collection of furniture for bedroom "RANKE"

Design: JANA NIZOVTSEVA

Visualization:
KSENIYA TSERABNIOVA https://www.instagram.com/kseniya_tserabniova/

Manufacturing: JSC "Involux"

Jana Nizovtseva
Designer Minsk, Belarus