Branding

re-build the Dk brand "QDO" and launch on 2015

leo Yiu
www.leoyiu.com Hong Kong, China