Prepress of the Expose magazine - Some prepress and layout design
Prepress of the Expose magazine - Some prepress and layout design
Prepress of the Expose magazine - Some prepress and layout design
Prepress of the Expose magazine - Some prepress and layout design
Prepress of the Expose magazine - Some prepress and layout design
Prepress of the Expose magazine - Some prepress and layout design
Prepress of the Expose magazine - Some prepress and layout design
E-Book cover design - Coffeine addiction :)
BW Chess magazine
BW Chess magazine
BW Chess magazine
BW Chess magazine
BW Chess magazine
BW Chess magazine
BW Chess magazine
gLike
Newspapper & Magazine & Book prepress
Petko Tzvetkov
About me Sofia, Bulgaria