gLike
Zhengzhou
Ryan Rey Vidal
Senior Designer (Architecture and Landscape Design) Shenzhen, China