2014 CASIO RAODSHOW TAIWAN
Stanley Huang
Art Director Taipei, Taiwan