2014 china airline roadshow taiwan
Stanley Huang
Art Director Taipei, Taiwan