DIAGEO World Class Taiwan Semi-final 2015
Stanley Huang
Art Director Taipei, Taiwan