SHOP 2010
Stanley Huang
Art Director Taipei, Taiwan