Komikaze
Komikaze
Komikaze
Cover design: Symposion magazine - illustration to an Otto Tolnai's poem. Art director: Attila Sibrik illu: Zsolt Vidak Symposion magazine © 2010
S1 - illustration to an Otto Tolnai's poem. Art director: Attila Sibrik illu: Zsolt Vidak Symposion magazine © 2010
S2 - illustration to an Otto Tolnai's poem. Art director: Attila Sibrik illu: Zsolt Vidak Symposion magazine © 2010
S3 - illustration to an Otto Tolnai's poem. Art director: Attila Sibrik illu: Zsolt Vidak Symposion magazine © 2010
S4 - illustration to an Otto Tolnai's poem. Art director: Attila Sibrik illu: Zsolt Vidak Symposion magazine © 2010
S5 - illustration to an Otto Tolnai's poem. Art director: Attila Sibrik illu: Zsolt Vidak Symposion magazine © 2010
Symposion magazine back - illustration to an Otto Tolnai's poem. Art director: Attila Sibrik illu: Zsolt Vidak Symposion magazine © 2010
gLike
magazine photos

Some underground magazine photos

Available
Freelance
Zsolt Vidak
illustrator BUDAPEST, Hungary